Публичные финансовые отчёты

Отчеты по поступлениям
https://fond-detyam53.ru/otchety-po-postupleniyam/

 

Отчёты по расходам
https://fond-detyam53.ru/otchyoty-po-rashodam/